Vyhrievaný matrac nosidiel

01 Všeobecné bezpečnostné pokyny

·     Nepokúšajte sa vložiť batériu do krytu bez vkladacieho držiaku, ktorý je na to určený !

·     Kryt batérie vždy zatvorte zacvaknutím držiaku na batériu (aj keď sa tam batéria nenachádza).

·     Na čistenie batérie alebo zásuvného modulu nepoužívajte vysokotlakové čističe!

·     Zabráňte vlhkosti na elektrických kontaktoch batérie, krytu batérie a nabíjacej stanici za každých okolností!

·     Vykurovací systém funguje najlepšie, keď vonkajšia teplota neklesá pod -20 °C a nevystúpi nad 40 °C.

·     Ak je systém viditeľne poškodený, nesmie sa ďalej používať !

·     Pre opravu kontaktujte predajcu.

·     Žiadna zo súčastí nesmie byť poškodená špicatými alebo predmetmi s ostrými hranami

·     Produkt je vhodný na opätovné použitie. Po použití je potrebné produkt udržiavať (viď časť o pokynoch na čistenie a dezinfekciu)

·     Ak je systém nepoškodený, je pripravený na použitie znova.

·     Emisné charakteristiky tohto zariadenia ho predurčujú na použitie v priemyselných oblastiach a nemocniciach (CISPR 11 trieda A).

·     V prípade, že sa systém sám vypne, môžete ho jednoducho znova zapnúť.

·     Výrobok neumiestňujte na iné zariadenie.

·     Prenosné RF komunikačné zariadenia môžu ovplyvniť zariadenia vrátane lekárskych elektrických zariadení. K žiadnemu sa nepribližujte bližšie ako na 30 cm (12 palcov).

 

02 Všeobecné pokyny

·     Používajte iba batérie, ktoré boli schválené spoločnosťou AK MedTec GmbH!

·     Batériu treba nabíjať raz týždenne, aby sa predĺžila jej životnosť.

·     Prečítajte si tiež pokyny dodávané s batériou a nabíjačkou.

·     Batérie nabíjajte iba pomocou vhodného nabíjacieho systému!

·     Zariadenie zapínajte len vtedy, ak ste oboznámení s jeho stavom, preberáte zodpovednosť za jeho použitie.

·     Cudzie káble a príslušenstvo môžu negatívne ovplyvniť výkon jednotky.

 

03 Použitie

Tento produkt bol vyvinutý tak, aby preprava pacienta bola čo najpohodlnejšia. Vyhrievaný matrac nosidiel je pripevnený k nosidlám bezpečnostným pásom.

Vyhrievací systém môže byť zapnutý aj pred príchodom k pacientovi a použitím. Po preložení pacienta na matrac pacient už cíti teplo a zvyšuje sa tepelný komfort.

 

04 Indikácie / Kontraindikácie

Telesná teplota je jedna z našich najdôležitejších hodnôt životných funkcií. Cieľom vyhrievaného matracu nosidiel je prísun tepla do tela pacienta prostredníctvom aktívneho predhrievania, alebo okamžitého zahriatia nosidiel. Efektívny prísun tepla pomáha udržiavať osobnú pohodu pacienta a je súčasťou terapie.

 

Kontraindikácie:

·     Hypertermické poruchy (okrem popálenín) – Úpal, Úžeh

·     Resuscitáciu (ak je telesná teplota v rozmedzí 32°C až horúčka)

·     Pyrexiu / horúčku

·     SIRS (TT- febrility)

·     Pri komplikácii malígnej hypertermie pri úvode do anestézie

·     Lokálny / rozsiahly zápal

·     Kožné infekcie / parazitárne infekcie

 

Vyhrievaný matrac použite vždy, pokiaľ nie je užitie kontraindikované a stav pacienta si to vyžaduje. Tepelný komfort poskytnutý matracom po zapnutí ucíti pacient okamžite. Použitie matracu nosidiel nie je limitované len na polohu na chrbte.

05 Prevádzkové pokyny

1. Systém funguje len vtedy, ak je vložená nabitá batéria: Na tento účel otvorte

magnetický zámok na bezpečnostnej klapke, vyberte vložku batérie a vložte nabitú

batérie tak, aby kontakty batérie boli v hornej časti zadnej časti. Vložte batériu

do krytu batérie. Slot automaticky zapadne.

2. Zatvorením jazýčka zaistite batériu magnetickým zámkom.

3. Spustite kontrolu systému krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia – aktuálny stav nabitia batérie sa zobrazí na 5 sekúnd.

4. Stlačte tlačidlo On / Off (cca 2 s), aby ste aktivovali vyhrievací systém, ktorý sa spustí na

najvyšší stupeň ohrevu, rozsvietia sa 3 biele LED diódy.

5. Opätovne krátko stlačte > Prepínajte medzi stupňami ohrevu od stupňa 3 (ohrieva

do 40 °C) na stupeň 2 (do 36 °C) na stupeň 1 (do 32 °C) a opäť na stupeň 3.

6. Pri dlhšom stlačení tlačidla On / Off (asi 2 sekundy), keď je ohrev zapnutý —> systém sa vypne.

Pred výmenou batérie vypnite systém. Pokiaľ hneď neplánujete výmenu batérie za druhú nabitú, vložte do krytu držiak batérie bez nej. Úroveň nabitia batérie 30 - 50 % je indikovaná blikajúcou zelenou LED diódou. Týmto spôsobom a možno udržiavať čisté a suché puzdro na batériu.

Indikátor stavu batérie ukazuje stav nabitia viď obrázok. Vyhrievanie sa automaticky vypne po 45 minútach. V prípade potreby je možné zapnúť ho automaticky znova.

Otvorenie bezpečnostnej klapky

 

 

Uzáver bezpečnostnej klapky sa otvára potiahnutím klapky doprava. Magnet je možné uvoľniť. Pretože je upevňovací prvok integrovaný iba v matraci nosidiel, je otvárateľny iba v jednom špecifickom smere viď obrázok. Akékoľvek iný postup môže viesť k poškodeniu zatváracej klapky. Prosím oboznámte sa s touto funkciou pred používaním vyhrievaného matracu nosidiel.

 

Technické údaje

Rozmery nosidiel: 1850 x 500 x 80 mm.

Dve vykurovacie plochy o rozmeroch 290 x 290 mm sú integrované.

Produkt má tri stupne ohrevu a ohrieva sa maximálne na 40° C. Vykurovací systém pracuje v interiéry a exteriéri v teplotách od -20°C do 40°C.

 

Batéria je lítium-iónová batéria (výrobca RRC, RRC2040-2 6 x 18650 článkov (3S2P) s 11,25 V / 6400 mAh/72,0 Wh).

Nabíjačka typ – Výrobca RRC, RRC-SMB-MBC

Nabíjací kábel typ – Výrobca Sunny, IEC320-C5 (EU)

Kontrolný panel je fóliový displej inegrovaný v držiaku batérie.

 

Stupeň ochrany pred:

·     Penetrujúcimi predmetmi

·     Vnikaním prachu

·     IP44 ochrana proti striekajúcej vode

06 Bezpečnostné pokyny

Vyhrievanie sa automaticky vypne pred prehriatím nosidiel alebo v prípade poškodenia jedného zo snímačov pripevnených k vyhrievacím plochám. Materiál matracu nosidiel a jeho poťah je nehorľavý.

Uistite sa, že batéria je vždy bezpečne upevnená klapkou a magnetickým zámkom, jej funkčnosť je založená na princípe Fidlock, ktorý kombinuje pohodlie magnetického zámku so stabilným mechanickým zámkom. Dbajte na správne umiestnenie batérie v držiaku.

 

07 Pokyny na čistenie a dezinfekciu

Matrac nosidiel je najlepšie čistiť vlhkou handričkou a dezinfekčným sprejom resp. dezinfekčným prostriedkom na utieranie. Na tento účel použite vhodné dezinfekčné prostriedky. Pri čistení puzdra na batériu ho utrite vlhkou handričkou a dezinfekčným sprejom, nedotýkajte sa však elektronických kontaktov na zadnej strane puzdra batérie z dôvodu možnej korózie. Batériu vkladajte až po úplnom vyschnutí.

 

08 Záruka a údržba

Pri správnom zaobchádzaní poskytujeme záruku 24 mesiacov. Po túto dobu 24 mesiacov AK MedTec GmbH zaručuje, že vyhrievaný matrac nosidiel funguje správne. Samotná záruka na batériu je 12 mesiacov. Produkt bol starostlivo navrhnutý a vyrobený. Udržiava sa vysoký technický štandard kvality a výroby. Napriek tomu, ak by čokoľvek nefungovalo správne počas prvých 24 mesiacov (alebo 12 mesiacov v súvislosti s batériou) po zakúpení, kontaktujte svojho špecializovaného predajcu (Rescue Slovakia s.r.o). V tomto prípade si ponechajte svoju faktúru. Svoje nároky si môžete uplatniť len vtedy, ak všetky ustanovenia tohto návodu na použitie boli splnené a výrobok bol používaný správne a podľa určenia.

 

Údržba a servis zariadenia, ale aj jeho kontroly môžu byť vykonávané len spoločnosťou AK MedTec, alebo jeho povereným zástupcom. Opakované bezpečnostné kontroly (BTK), nie sú potrebné.

 

 

 

                                                           

 

www.rescueslovakia.sk

 

 

info@rescueslovakia.sk