Prečo mám absolvovať kurz prvej pomoci?

  • získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek z nás,
  • budete vedieť zdôvodniť význam poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach,
  • osvojíte si prakticky použiteľné vedomosti a zručnosti pri riešení náhlych život a závažných zdravie ohrozujúcich udalostiach úrazového a/alebo neúrazového charakteru,
  • získate pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.