Často kladené otázky

Vrátiť sa na blog
Čo si potrebujem priniesť na kurz prvej pomoci?

 • doklad o úhrade účastníckeho poplatku (alebo jeho overenú fotokópiu k nahliadnutiu),
 • písacie potreby, chuť a energiu vzdelávať sa,
 • my Vám pripravíme študijný materiál do ktorého si môžete písať poznámky a po kurze odniesť so sebou,
 • kvôli Vášmu pohodliu a praktickým nácvikom odporúčame prísť v športovom alebo inom pohodlnom oblečení.

Kedy a aké potvrdenie dostanem?

 • vyhodnotenie skúšky ústnou formou hneď po jej ukončení ústnym vyjadrením: vyhovel/a – nevyhovel/a,
 • najneskôr do 5 dní po úspešnom absolvovaní skúšky organizátor doručí doporučenou poštovou zásielkou „Potvrdenie o absolvovaní kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci“
 • po dohovore možná aj iná formou doručenia.

Aká skúška ma čaká?

 • teoretická časť: test z 20 otázok náhodne vybraných zo súboru 150 otázok zverejnených akreditačnou komisiou MZ SR pre kurzy prvej pomoci,
 • praktická časť: riešenie modelovej situácie za použitia trenažérov, simulátorov a pomôcok.

Ako prebieha výučba v kurze prvej pomoci?

Vo všetkých akreditovaných kurzoch a výučbových miestach prebieha rovnako:

 • obsahovo (najčastejšie život ohrozujúce stavy, život zachraňujúce úkony, hlavné zásady poskytovania prvej pomoci),
 • materiálno-technickým zabezpečením,
 • výučbovo-pedagogickými metódami.

Praktický nácvik prebieha na moderných, kvalitných a spoľahlivých figurínach a trenažéroch podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci, ktoré sú plne funkčné a ošetrované podľa odporučenia dodávateľa.

Ako dlho trvá kurz prvej pomoci?

 • celkový rozsah: 8 hodín (3 hodiny teoretická časť a 5 hodín praktického nácviku zručností),
 • u neakreditovaných vzdelávacích aktivít (školenia, workshopy a iné) podľa dohody a obsahu kurzu.

Kde sa koná kurz prvej pomoci?

V záujme udržania a zvyšovania kvality kurzy prvej pomoci prebiehajú v akreditovaných učebniach, akreditovanými inštruktormi a za použitia akreditovaných učebných pomôcok, trenažérov a akreditovanej metodiky výučby. U neakreditovaných výučbových programov prebiehajú kurzy podľa dohody s objednávateľom.

Akou formou je kurz prvej pomoci organizovaný?

 • prezenčná forma (účastník kurzu sa osobne zúčastní a zapíše sa do prezenčnej listiny – nemožnosť zastúpenia inou osobou) s priamym kontaktom lektora s účastníkom kurzu maximálnym počtom 15 účastníkov na jednu sadu výučbových pomôcok a jedného inštruktora
 • dištančná a e-learningová forma, on-line.

Pre koho je kurz prvej pomoci určený?

Pre laickú verejnosť (žiadatelia o vodičské oprávnenie a vodiči; zamestnávatelia v rámci BOZP; jednotlivci, ktorí sa chcú naučiť postarať sa o svojich blízkych v prípade ohrozenia ich zdravia alebo života do príchodu profesionálnej pomoci a iní). Po dohode sme schopní program výučby prispôsobiť a „našiť“ na potreby objednávateľa.

Čo sa naučím na kurzoch prvej pomoci?

A. Teoretické vedomosti o:

 1. príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie novorodenca, dieťaťa a dospelého,
 2. preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
 3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
 5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
 6. základných úkonoch zachraňujúcich život,
 7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
 8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
 9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
 10. krvácaní z rán, šoku,
 11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
 12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
 13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

B. Praktické zručnosti:

 1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,
 2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
 3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
 4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné dýchanie, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
 5. poskytnutie prvej pomoci pri
  a) poruchách vedomia,
  b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
  c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
  d) krvácaní z rán, šoku,
  e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
  f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda,
 6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
 7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Prečo mám absolvovať kurz prvej pomoci?

 • získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek z nás,
 • budete vedieť zdôvodniť význam poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach,
 • osvojíte si prakticky použiteľné vedomosti a zručnosti pri riešení náhlych život a závažných zdravie ohrozujúcich udalostiach úrazového a/alebo neúrazového charakteru,
 • získate pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.